RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przekazanie poniższych informacji wymagane jest przez przepisy prawa.

 1. Administratorem danych osobowych, jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. (ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, zwana dalej SK "DB"), a osobą administrującą w imieniu podmiotu jest Prezes Zarządu.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@dorzeczebialej.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • zawarcia i realizacji umowy
  • dochodzenia roszczeń
  • archiwizacji
  • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
  • przetwarzania korespondencji mailowej
  • organizacji konkursów dla mieszkańców gmin objętych działalnością SK „DB”
  • statystycznych (ilość odwiedzin strony, czas przebywania, itp.)
  • prezentacji wizerunku osób odwiedzających obiekty SK „DB” (w szczególności programy edukacyjne, wycieczki szkolne)
  • optymalizacji Serwisu do przeglądarki internetowej, w której jest uruchamiany po stronie użytkownika
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie udzielona zgoda, konieczność wykonania umowy, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Twoje dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom upoważnionym przez Administratora do świadczenia usług na jego rzecz, m.in.: firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, podmiotom IT. SK „DB” nie przekazuje informacji do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. SK „DB” może przekazywać dane kontrahentów gminom (Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów), w imieniu których wykonuje obowiązki statusowe.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Wszelkie dane dostarczone do SK „DB” przez Użytkowników Serwisu uważa się za dane przekazane przez nich dobrowolnie.
 6. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.