Akty prawne

Dokument Pobierz
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Lubaszowa” POBIERZ
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków POBIERZ
Regulamin dostaw wody i odprowadzenia ścieków – gmina Tuchów POBIERZ
Regulamin dostaw wody i odprowadzenia ścieków – gmina Ciężkowice POBIERZ
Regulamin dostaw wody i odprowadzenia ścieków – gmina Ryglice POBIERZ
Regulamin dostaw wody i odprowadzenia ścieków – gmina Rzepiennik Strzyżewski POBIERZ
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach POBIERZ
Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku - gmina Tuchów POBIERZ
Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku - gmina Ciężkowice POBIERZ
Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku - gmina Ryglice POBIERZ
Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku - gmina Rzepiennik Strzyżewski POBIERZ
Ustawa Prawo ochrony środowiska POBIERZ
Kary za zanieczyszczanie środowiska wg ustawy POBIERZ
Procedura zamówień udzielanych przez Spółkę POBIERZ
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tuchowie POBIERZ
Regulamin strony internetowej POBIERZ
REGULAMIN – zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia sektorowego POBIERZ