PRZETARGI

Aktualizacja: 04.01.2021r.

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. prowadzi postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

REGULAMIN – zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO na dostawy, usługi i roboty budowlane dla których wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 827 260,40 , tj. od równowartości kwoty 428 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 z zm.) [czytaj regulamin]

REGULAMIN – pracy komisji przetargowej i pracy zespołu [czytaj regulamin]

Regulamin przetargów obowiązujący do 31.12.2020 r.