PRZETARGI

Komunikat
Od stycznia 2023 roku Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. będzie prowadzić postępowania przetargowe z wykorzystaniem platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/dorzeczebialej

Komunikat - 01.04.2022 r.
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. prowadzi postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

REGULAMIN – zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO na dostawy i usługi dla których wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 1 919 502 zł, tj. od równowartości kwoty 431 000 euro oraz dla robót budowlanych dla których wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 23 969 275 zł, tj. od równowartości kwoty 5 382 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. [czytaj regulamin]

REGULAMIN – pracy komisji przetargowej i pracy zespołu [czytaj regulamin]

Regulamin przetargów obowiązujący do 31.12.2022 r.