Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej.

§ 1.

Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. następuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

§ 2.

Terminologia

Spółka – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o.  w Tuchowie

Wnioskodawca – osoba, która ubiega się o udostępnienie informacji publicznej.

§ 3.

Udostępnianie informacji publicznej, będącej w posiadaniu Spółki może nastąpić poprzez:

1)    ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej: dorzeczebialej.pl;

2)    udostępnienie na wniosek wnioskodawcy;

3)    wywieszenie (wyłożenie) w miejscach ogólnodostępnych;

4)    zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 3, urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

§ 4.

W celu uzyskania dostępu do informacji publicznej, wnioskodawca może zwrócić się do Spółki o udostępnienie informacji publicznej, będącej w posiadaniu Spółki pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5.

Informacja publiczna może być udostępniona wnioskodawcy poprzez:

1)    wgląd w dokumenty (z możliwością ich ewentualnego kopiowania);

2)    przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany przez wnioskodawcę adres e-mail;

3)    przesłanie informacji pocztą w formie wydruku na podany przez wnioskodawcę adres;

4)    przesłanie informacji pocztą w formie zapisu na płycie CD/DVD na podany przez wnioskodawcę adres.

§ 6.

Wnioskodawca może złożyć wniosek:

1)    w Dziale Obsługi Klienta, sekretariat spółki przy ul. Jana III Sobieskiego 69c Tuchów;

2)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail: biuro@dorzeczebialej.pl;

3)    za pośrednictwem faksu: +48 14 621 05 64

4)    za pośrednictwem poczty na adres: Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów.

§ 7.

Spółka po rozpatrzeniu wniosku:

1)    udostępnia żądaną informację publiczną;

2)    w razie potrzeby niezwłocznie zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie, sprecyzowanie wniosku lub wykazanie szczególnej istotności dla interesu publicznego;

3)    w przypadku stwierdzenia ustawowych przesłanek odmowy udzielenia informacji publicznej, odmawia jej udostępnienia, wydając decyzję;

4)    w przypadku ustalenia, że Spółka nie posiada żądanej informacji lub żądana informacja nie jest informacją publiczną, zawiadamia o tym fakcie wnioskodawcę;

5)    w przypadku jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia pisemnie wnioskodawcę:

a) o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem;

b) w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie;

c) o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, jeżeli w terminie czternastu dni kalendarzowych od otrzymania pisma powiadamiającego, nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu;

6)    w przypadku stwierdzenia ustawowych przesłanek umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, umarza takie postępowanie, wydając decyzję;

7)    w przypadku udostępnienia wnioskowanej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej – informuje wnioskodawcę o adresie, pod którym udostępniono informację publiczną;

8)    w przypadku braku uzupełnienia lub sprecyzowania wniosku w terminie czternastu dni kalendarzowych od otrzymania pisma wzywającego do ww. czynności, pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

§ 8.

1. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie informacji publicznej, Spółka przekazuje wnioskowane informacje wnioskodawcy.

2. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie dodatkowych kosztów po stronie Spółki, wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości opłaty w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

§ 9.

W przypadku udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy jedynie do zapoznania się z nią (przeglądania, kopiowania), przekazujący ją pracownik Spółki odbiera od wnioskodawcy potwierdzenie zapoznania się z informacją publiczną.

§ 10.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

§ 11.

Spółka rozpatruje wniosek bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż czternaście dni kalendarzowych, a w uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

§ 12.

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje prawo zwrócenia się do Spółki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji. Ponadto, w trakcie biegu ww. terminu strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przy czym z dniem doręczenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 69c. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spółce.: iod@dorzeczebialej.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym złożono wniosek, z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

1)    dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;

2)    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.