Zaopatrzenie w wodę pitną ludności msc. Karwodrza – Piekło, gm. Tuchów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym w trybie zamówienia sektorowego na „Zaopatrzenie w wodę pitną ludności msc. Karwodrza – Piekło, gm. Tuchów”.

Znak postępowania – ZP-26/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da57be10-f4d3-407d-8835-5f92e8aaaf9e

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: da57be10-f4d3-407d-8835-5f92e8aaaf9e

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe 28.12.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 28.12.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna 28.12.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 28.12.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 28.12.2020 POBIERZ
Część III – Projekt budowlany 28.12.2020 POBIERZ
Część IV – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 28.12.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 29.01.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert 02.03.2021 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.04.2021 POBIERZ