Projekt modernizacji SUW Lubaszowa

SUW Lubaszowa

Zakres modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa:

Celem realizowanego zadania inwestycyjnego jest zwiększenie produkcji wody z 240 m3/h   do 360 m3/h przez SUW Lubaszowa w ilości umożliwiającej dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców, którzy będą się przyłączali do sieci, przy stabilnym utrzymaniu jakości wody tłoczonej do sieci wodociągowej zgodnej z wymogami.

Zakres robót budowlanych

Na terenie stacji uzdatniania wody Lubaszowa większość istniejących obiektów pozostaje bez zmian. Niektóre obiekty, będą podlegały przebudowie, rozbiórce oraz będą obiekty nowo projektowane:

Obiekty przeznaczone do rozbiórki:
 • zbiornik bezodpływowy na ścieki,
 • jedno z dwóch poletek osadowych,
Obiekty przeznaczone do przebudowy:
 • dwa zbiorniki o pojemności 2m3 stanowiące neutralizatory ścieków z pomieszczeń magazynowania materiałów chemicznych,
Obiekty nowo projektowane:
 • dwa nowe neutralizatory ścieków z nowych pomieszczeń magazynowania i dozowania reagentów chemicznych, będą to zbiorniki o wielkości 2m3 każdy,
 • żelbetowy zbiornik zapasowy wody surowej, (powierzchnia dna zbiornika 360m2,max pojemność czynna zbiornika 1260m3, przekryty elementami korytkowo prostokątnymi z laminatu, wraz z niezbędnym orurowaniem i wyposażeniem)
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków (RLM = 10), która będzie dostarczona do SUW w Lubaszowej jako gotowa do posadowienia w wykonanym wykopie i połączenia z istniejącymi systemami kanalizacji i zasilania energetycznego,
 • nowe odcinki rurociągów technologicznych i kanalizacyjnych (rury PE 315, PVC 110-160);
Zdjęcie z lotu ptaka SUW Lubaszowa

SUW Lubaszowa

Obiekty istniejące, w których należy wykonać rozbudowę, przebudowę instalacji technologicznych wraz z przynależnymi  do nich robotami budowlanymi (roboty konstrukcyjne i wykończeniowe), robotami instalacyjnymi (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, instalacje wod-kan) oraz robotami elektrycznymi i AKPiA:

Pompownia wody surowej (demontaż istniejących i montaż 3 szt. nowych pomp wirowych o wydajności ok. 140 m3/h każda),

Budynek technologiczny:

 • kompletna pompownia wód popłucznych (2 szt. pomp wirowych o wydajności ok. 31 m3/h, zbiornik wyrównawczy o pojemności ok. 1 m3, wykonanie materiałowe: stal AISI 316L wraz z orurowaniem i sterowaniem),
 • stacja magazynowania i dozowania nadmanganianu sodu (3 szt. pompy dozujące o wydajności max 7,5 l/h, 2 szt. pomp obiegowych o wydajności 4,8 m3/h każda, pompa transferowa o wydajności 64,4 l/min, zbiornik roboczy z PEHD o pojemności 100 dm3 wraz z niezbędnym orurowaniem, armaturą, sterowaniem, wyposażeniem węzła, oraz  przewodami do dwóch punktów dozowania,)
 • stacja dozowania koagulanta (montaż dwóch nowych układów dozujących: 3 szt. pompy dozujące łącznie z przewodami ssawnymi i tłocznymi oraz armaturą. 30 l/h oraz 3 szt. Pompy dozujące o wydajności max 7,5 l/h),
 • stacja dozowania flokulanta (montaż 3 szt. pomp dozujących o wydajności 200 l/h wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem i wyposażeniem węzła),
 • blok koagulacji, flokulacji i sedymentacji (montaż 2 szt. separatorów lamellowych o pow. sedymentacji 120 m2 wraz ze zbiornikiem flokulacji o pojemności 13 m3 każdy wyposażonych w mieszadła, wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem i pomostami roboczymi; montaż nowych separatorów wymaga przebudowy w części budynku, w tym rozbiórka komory reakcji i demontaż aeratora)
 • stacja dozowania NaOH (montaż 3 szt. pomp dozujących  o wydajności max 7,5 l/h każda, wraz z orurowaniem, armaturą sterowaniem, zbiornikiem magazynowym NaOH oraz wykonanie nowego przewodu dozującego NaOH do kolumny odpowietrzającej)
 • stacja filtracji I° (montaż kolumny odpowietrzającej o poj. czynnej ok. 2,2 m3 wykonanie materiałowe stal AISI 316L, montaż 4 szt. filtrów samopłuczących o pow. filtracji 5 m2 wraz z ok. 13,1 t  kwarcowego złoża filtracyjnego każdy, wykonanie materiałowe stal EN1.4301/EN1.4307 wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem i pomostami roboczymi)
 • stacja przygotowania sprężonego powietrza (montaż zintegrowanego z nowymi filtrami bezolejowego, niskociśnieniowego systemu zaopatrzenia pomp mamutowych w sprężone powietrze o wydajności ok. 60 m3/h sprężonego powietrza, wraz z orurowaniem armaturą i sterowaniem)
 • system ozonowania (zmiana lokalizacji istniejącego destruktora ozonu resztkowego, montaż nowych pomiarów ozonu w wodzie i w pomieszczeniu),
 • dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru (wymiana istniejących zbiorników magazynowe kwasu i chlorynu oraz linii ssawnych z tych zbiorników, wymiana generatorów ClO2 – 3 kpl. o wydajności 60 g/h każdy, przebudowa linii dozujących),
 • dezynfekcja wody podchlorynem (wykonanie kompletnego węzła dozowania NaOCl,  z  3 szt. pomp dozujących o wydajności max 7,5 l/h każda oraz wykonanie linii dozowania do dwóch punktów dozowania),
 • dezynfekcja wody promieniami UV (demontaż istniejących 2 szt. lamp UV, montaż kompletnego reaktora UV dla przepływu maksymalnego 360 m3/h o mocy 3300 W)
 • pompownia sieciowa (wymiana rurociągów ssawnych i tłocznych wraz z armaturą, montaż  dodatkowego agregatu pompowego o  wydajność max 132 m3/h i mocy nominalnej  37 kW, przebudowa systemu sterowania pracą pompowni).

Ponadto wykonana zostanie:

 • przebudowa systemu zasilania energetycznego SUW, w tym montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 180 kWp,
 • przebudowa systemu pomiarów i sterowania procesami technologicznymi SUW.