Ponowne wykorzystanie

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystani

§ 1.

Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. z/s w Tuchowie następuje zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

§ 2.

Terminologia

Informacja sektora publicznego – informacja sektora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie – ponowne wykorzystywanie w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Spółka – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o.,

Wniosek – zgłoszone w formie papierowej lub elektronicznej żądanie udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Wnioskodawca – osoba, która ubiega się o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

§ 3.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

1)    udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej dorzeczebialej.pl
2)    udostępniona w serwisie internetowym Spółki na stronie internetowej dorzeczebialej.pl;
3)    przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w szczególności powinien zawierać:

a)    nazwę podmiotu zobowiązanego;
b)    informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanych we wniosku;
c)    wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
d)    wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
e)    wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
f)    wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
3. Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Spółki i w serwisie informacyjnym Spółki nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1)    poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2)    udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
3)    informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania.

4. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1)    nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
2)    została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3)    będzie wykorzystywana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4)    została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

5. Spółka dla informacji udostępnianych na wniosek określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
6. Wnioskodawca może złożyć wniosek w sekretariacie Spółki.

7.  Spółka rozpatruje wniosek bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż czternaście dni kalendarzowych, a w uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
8. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Spółka wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
9. Spółka, po rozpatrzeniu wniosku:

1)    przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2)    informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
3)    składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4)    odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom.

10. W przypadku rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 3, upoważniony po rozpatrzeniu wniosku, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Spółki:

1)    składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
2)    informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
3)    odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

11. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 10 pkt 1, zawiadamia Spółkę o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

§ 4.

Opłaty
1.    Spółka udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje je w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
2.    Spółka może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów przez Spółkę.
3.    Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt, czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

§ 5.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty
1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w § 3 ust. 9 pkt 3, może w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Spółkę o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Spółka, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
3.  Spółka w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
4. Spółka może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 843), prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługujące podmiotom innym niż Spółka, Spółka wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego Spółka uzyskała dany przedmiot praw własności intelektualnej.
6. Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
7. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718), z tym że:

1)    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie piętnastu dni od dnia otrzymania skargi;
2)    skargę rozpatruje się w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

8. W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U.z 2016 r., poz. 352).

§ 6.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 69c. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.: iod@dorzeczebialej.pl
2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352, z późn. zm.).
3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia  roku, w którym złożono wniosek,  z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

1)    dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;
2)    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352, z późn. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania w zakresie umożliwiającym do doręczenia odpowiedzi na wniosek a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wezwanie do uzupełnienia danych.