Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Postępowanie znak ZP.PROW-1/2017/3

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 17.08.2017  POBIERZ
Załączniki do zapytania ofertowego:
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 17.08.2017  POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ 17.08.2017  POBIERZ
Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego (Umowa) 17.08.2017  POBIERZ
Część III – PFU na Kontrakt I (roboty kwalifikowalne) 17.08.2017  POBIERZ
Część III – PFU na Kontrakt II (roboty niekwalifikowalne) 17.08.2017  POBIERZ
Część III – Załączniki do PFU 17.08.2017  POBIERZ
Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 17.08.2017  POBIERZ
Część V – Regulamin zamówień sektorowych 17.08.2017  POBIERZ
Odpowiedź na pytanie 22.08.2017 POBIERZ
Odpowiedź na pytanie 24.08.2017  POBIERZ
Odpowiedź na pytanie  28.08.2017 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 01.09.2017 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.09.2017 POBIERZ
Informacja o poprawieniu omyłek pisarskich i rachunkowych 11.09.2017 POBIERZ