Uroczyste oddanie do eksploatacji czterech inwestycji realizowanych przez Spółkę

W dniu 2 czerwca 2021 r. miało miejsce wydarzenie związane z oddaniem do eksploatacji czterech inwestycji realizowanych na terenie działania Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp. z o. o.

W uroczystości wzięli udział Paweł Mirowski wiceprezes NFOŚ i GW, dr Kazimierz Koprowski Prezes WFOŚ i GW w Krakowie, Ryszard Pagacz wicewojewoda Małopolski, Michał Koralik Przewodniczący RM Ciężkowic, Magdalena Marszałek Burmistrz Tuchowa, Paweł Augustyn Burmistrz Ryglic, Marek Karaś Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego, Stanisław Krawiec po Burmistrza Ciężkowic, członkowie RN oraz zaproszeni goście.

Spotkanie było okazją do podsumowani pierwszego etapu realizacji inwestycji w ramach sfinansowanych ze środków Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych:

– „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krynickiej w msc. Ciężkowice, gm. Ciężkowice” zlecone w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i objęte umową nr 20/2018. W wyniku realizacji projektu wykonano 841 mb sieci kanalizacyjnej. Ostateczna wartość umowy wyniosła 585.487,30 zł.

– „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, Gmina Rzepiennik Strzyżewski” zlecone w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i objęte umową nr 17/06/2020/WFOŚiGW. W wyniku realizacji projektu wykonano 5.210 mb sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, 5.000 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz 1 szt. pompowni ścieków. Ostateczna wartość umowy wyniosła 2.222.850,50 zł.

– „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami przy ulicy Okólnej w msc. Tuchów, gm. Tuchów” zlecone w systemie „wybuduj” i objęte umową nr 15/05/2020/WFOŚ. W wyniku realizacji projektu wykonano 2.370 mb sieci kanalizacyjnej, 334 mb sieci wodociągowej oraz 1 pompownię ścieków. Ostateczna wartość umowy wyniosła 850.671,68 zł.

– „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami przy ul. Spacerowej w msc. Ciężkowice, gm. Ciężkowice” zlecone w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i objęte umową nr 8/04/2019/RPO – kontrakt 1. W wyniku realizacji projektu wykonano 1.478 mb sieci kanalizacyjnej, 1.127 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz 2 pompownie ścieków. Ostateczna wartość umowy wyniosła 1.011.965,40 zł.

Zapraszamy do relacji filmowej dostępnej na stronie pogorze24.pl