Kolejna umowa o dofinansowanie projektu z RPO 2014-2020

RPO Małopolska - baner

KOLEJNA UMOWA O DOFINANSOWANIE Z RPO 2014-2020 PODPISANA !

W dniu 17.09.2018 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. podpisała z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (czytaj więcej). Umowa została zawarta na dofinansowanie projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciężkowice.

Całkowita wartość Projektu wynosi : 6 727 411,20 zł. Dofinansowanie wynosi:  2 902 282,50 zł.

Przedmiotem projektu będzie 12 zadań inwestycyjnych obejmujących budowę sieci wodociągowej o długości ok. 1,4 km oraz kanalizacyjnej – o długości ok. 1 km, modernizację pompowni ścieków, modernizację sieci kanalizacyjnej, rozdział rurociągów, zabudowę punktów poboru wody, zabudowę na istniejącym rurociągu przepływomierza wraz z instalacją systemu monitoringu przepływu. Projekt obejmuje również prace modernizacyjne obiektów budowlanych na oczyszczalni ścieków, wykonanie ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach.

Realizacja inwestycji umożliwi przyłączenie do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej 24 osoby a do sieci wodociągowej 60 osób.

Spółka „Dorzecze Białej” jeszcze w miesiącu wrześniu b.r. planuje ogłosić przetarg celem wyłonienia wykonawcy inwestycji.

 

Podpisanie umowy RPO na prace w gumienne Ciężkowice