Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej w msc. Tuchów, gm. Tuchów.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”.

Znak postępowania – ZP-1/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 17554c3b-ec3e-41c0-b3ac-f58a52a88d2a

KOMUNIKAT z dnia 26.03.2020r. o transmisji online z otwarcia ofert

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej w msc. Tuchów, gm. Tuchów” odbędzie się poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert odbędzie w dacie i godzinie wskazanej w SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe 11.03.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 11.03.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ 11.03.2020 POBIERZ
Część I – Klucz publiczny postępowania 11.03.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 11.03.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 11.03.2020 POBIERZ
Część III – Projekt budowlany 11.03.2020 POBIERZ
Część IV – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 11.03.2020 POBIERZ
Część IV – Załączniki do STWiORB 11.03.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 14.04.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.04.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.05.2020 POBIERZ