Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ryglice”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ryglice”. Postępowanie podzielone jest na części:

Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice”

Część 2: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Bistuszowa, gm. Ryglice”

Znak postępowania – ZP-12/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 5dbcbb5f-0b85-4717-97d3-86ae59e5cc62

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe 11.06.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 11.06.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ 11.06.2020 POBIERZ
Część I – Klucz publiczny postępowania 11.06.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 11.06.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 11.06.2020 POBIERZ
Część III – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dla części 1 11.06.2020 POBIERZ
Część III – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dla części 2 11.06.2020 POBIERZ
Część III – Załączniki do PFU 11.06.2020 POBIERZ
Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 11.06.2020 POBIERZ
Część IV – Załączniki do WWiORB 11.06.2020 POBIERZ
Modyfikacja SIWZ 01.07.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ zmodyfikowane 01.07.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01.07.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 17.07.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.08.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08.09.2020 POBIERZ