Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Młyńca w msc. Tuchów, gm. Tuchów na działkach nr 511, 603/5 i inne

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Młyńca w msc. Tuchów, gm. Tuchów na działkach nr 511, 603/5 i inne

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 05.08.2021 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 05.08.2021 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ 05.08.2021 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 05.08.2021 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 05.08.2021 POBIERZ
Część III – Projekt budowlany 05.08.2021 POBIERZ
Część IV – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 05.08.2021 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 16.08.2021 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 20.08.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.08.2021 POBIERZ