Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku.

Postępowanie znak ZP-6/19

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 13.12.2019 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 13.12.2019 POBIERZ
Załącznik do SIWZ (wersja edytowalna) 13.12.2019 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 13.12.2019 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 17.12.2019 POBIERZ
Załącznik nr2 – obowiązujący (wersja edytowalna) 17.12.2019 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 20.12.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.12.2019 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31.12.2019 POBIERZ