Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Postępowanie znak ZP.PROW-1/2017/2

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  31.07.2017  POBIERZ
 Załączniki do zapytania ofertowego:
 Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  31.07.2017  POBIERZ
 Część I – Załączniki do SIWZ  31.07.2017  POBIERZ
 Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego (Umowa)  31.07.2017  POBIERZ
 Część III – PFU na Kontrakt I (roboty kwalifikowalne)  31.07.2017  POBIERZ
 Część III – PFU na Kontrakt II (roboty niekwalifikowalne)  31.07.2017  POBIERZ
 Część III – Załączniki do PFU  31.07.2017  POBIERZ
 Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)  31.07.2017  POBIERZ
 Odpowiedzi na pytania  07.08.2017  POBIERZ
 Informacja o zakończeniu postępowania  09.08.2017  POBIERZ