Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w Olszynach, gm. Rzepiennik Strzyżewski

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie znak ZP.RPO-1/2017

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe (ENOTICES) (nieobowiązkowe) 10.10.2017 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 10.10.2017 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ 10.10.2017  POBIERZ
Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego (Umowa) 10.10.2017   POBIERZ
Część III – PFU na Kontrakt I 10.10.2017  POBIERZ
Część III – PFU na Kontrakt II 10.10.2017  POBIERZ
Załącznik nr 1 do PFU – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 10.10.2017 POBIERZ
Część III – Załączniki do PFU 10.10.2017  POBIERZ
Część IV – Regulamin zamówień sektorowych 10.10.2017  POBIERZ
Część V – Podręcznik kwalifikowania wydatków 10.10.2017 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 11.10.2017 POBIERZ
Część V – Podręcznik kwalifikowania wydatków – wersja 2 11.10.2017  POBIERZ
Odpowiedź na pytanie i modyfikacja treści SIWZ 16.10.2017  POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 25.10.2017 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  02.11.2017  POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ENOTICES) (nieobowiązkowe)  23.11.2017 POBIERZ