Zaopatrzenie w wodę pitną ludności przysiółka Podlas, msc. Uniszowa, gm. Ryglice

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym w trybie zamówienia sektorowego na „Zaopatrzenie w wodę pitną ludności przysiółka Podlas, msc. Uniszowa, gm. Ryglice”.

Znak postępowania – ZP-25/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/55df3389-6c13-439e-8d83-f974e4f6040a

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 55df3389-6c13-439e-8d83-f974e4f6040a

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe 28.12.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 28.12.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna 28.12.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 28.12.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 28.12.2020 POBIERZ
Część III – Projekt budowlany 28.12.2020 POBIERZ
Część IV – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 28.12.2020 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 14.01.2021 POBIERZ
Warunki przyłączenia do sieci energetycznej 14.01.2021 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 29.01.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert 11.03.2021 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.04.2021 POBIERZ