Kanalizacja deszczowa Tuchów ul. Wróblewskiego

W maju 2024 rozpoczęta została Inwestycja pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie
ul. Wróblewskiego
w Tuchowie – Etap 1.” jest pierwszym etapem realizacji przebudowy kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie. Inwestycja jest współfinansowana przez Gmine Tuchów oraz Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej”.

Celem tej przebudowy jest rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na oddzielne kanalizacje tj. opadową (odprowadzającą wody opadowe) oraz kanalizacje sanitarną którą odprowadzane będą ścieki do oczyszczalni. Głównym elementem pac w ramach pierwszego etapu jest wykonanie przewiertu o średnicy 0,8 m technologia mikrotunelingu pod linia kolejową.

Szczegółowy zakres pierwszego etapu to:

 • budowę nowych rurociągów kanalizacji deszczowych o DN 800,
 • zabudowę studni betonowych DN 1500 na kanale deszczowym, ,
 • budowa tymczasowego rurociągu wyłączeniowego projektowany kanał burzowy z istniejącym,
 • zabudowę studni osadnikowej DN 1500,
 • budowę wpustu deszczowego,
 • zabudowę odwodnień liniowych,
 • remont odcinka sieci wodociągowej DN 225,
 • przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej DN800,
 • wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN 110 wraz z włączeniem do istniejących rurociągów,
 • wykonanie włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • likwidacja istniejących rurociągów,
 • likwidacja istniejących wpustów i kratek deszczowych,
 • wykonanie przewiertów/przepychów poziomych pod terenami zamkniętymi w rurach ochronnych w technologii mikrotunelingu,
 • wykonanie przekroczeń dróg, placów oraz rowów metodą rozkopu w rurach ochronnych.

Planowany termin zakończenia koniec czerwca 2024.