Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).

Skargi należy adresować:

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Jana III Sobieskiego 69C
33-170 Tuchów
tel: +48 14 621 05 62
fax: +48 14 621 05 64
email: biuro@dorzeczebialej.pl

Interesanci przyjmowani są:

Dział Obsługi Klienta

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Jana III Sobieskiego 69C
33-170 Tuchów

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Inne informacje zawiera serwis internetowy: https://www.dorzeczebialej.pl

Termin załatwiania:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-38 kodeksu postępowania administracyjnego.