Remont sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. Remont sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie

Znak postępowania – ZP-7/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 44d53bca-7ba9-4db1-9a46-4c06e86077fb

KOMUNIKAT o transmisji online z otwarcia ofert

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. Remont sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie odbędzie się poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert odbędzie w dacie i godzinie wskazanej w SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe 08.05.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 08.05.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ 08.05.2020 POBIERZ
Część I – Klucz publiczny postępowania 08.05.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 08.05.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 08.05.2020 POBIERZ
Część III – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 08.05.2020 POBIERZ
Część III – Przedmiar robót (dokument pomocniczy) 08.05.2020 POBIERZ
Odpowiedź na pytanie 13.05.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 12.06.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty 25.06.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.07.2020 POBIERZ