Regulamin przetargów obowiązujący do 31.12.2020 r.

Obowiązywało do 31.12.2020 r.

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. prowadzi postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.).

Postępowanie realizowane w ramach POIS 2014-2020 o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Spółka prowadzi zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych [czytaj regulamin].

Postępowanie realizowane dla pozostałych zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Spółka prowadzi zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych [czytaj regulamin].

REGULAMIN – zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO na dostawy, usługi i roboty budowlane w których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w Art. 11 Ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych [czytaj regulamin].