Podpisanie umowy – projektowanie sieci w Zabłędzy

Zabłędza - projektowanie

W dniu 6 maja 2022 r. w siedzibie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. miało miejsce podpisanie umowy na „opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Zabłędza, gm. Tuchów”.
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w następującym zakresie:
– długość odcinków sieci grawitacyjno – tłocznych oszacowano na ok. 6,1 km
– ilość przepompowni ściekowych – 3 szt.
Wykonawca otrzyma stosowne upoważnienie do działania w imieniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. w tym w szczególności podpisania oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane czy złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Tarnowie w celu uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany zostanie opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, i zawierać będzie między innymi:
– projekt zagospodarowania terenu,
– projekt architektoniczno – budowlany,
– projekt techniczny,
– opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Termin realizacji usługi – do 31.10.2023r.
Wykonawca: Pabian Grzegorz EKO-PRO, 17 Stycznia 68A, 38 – 200 Jasło.
Wartość umowy : 196 800,00 zł brutto

Projektowanie - Zabłędza