Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków RPO 2014-2020

logo RPO Województwa Małopolskiego

UMOWA O DOFINANSOWANIE Z RPO 2014-2020 PODPISANA!

W dniu 6.10.2017 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. podpisała z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa została zawarta na dofinansowanie projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny.

Całkowita wartość Projektu wynosi : 13 753 060,50 zł. Dofinansowanie wynosi: 6 394 847,44 zł.

Przedmiotem projektu będzie budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski. W zakresie projektu zostanie wykonane 28,3 km sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej, 15 kompletnych pompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi oraz 18,8 km sieci wodociągowej jak i również 3,2 km przyłączy wodociągowych.

Przyłączenie budynków: planowane podłączenie do kanalizacji sanitarnej 748 osób (187 przyłączy kanalizacyjnych), a do sieci wodociągowej 740 osób (185 przyłączy wodociągowych).

W październiku b.r. zostanie ogłoszony przetarg celem wyłonienia wykonawcy inwestycji.