Podpisanie umowy na budowę sieci i nadzór – gmina Tuchów

Podpisanie umowy Moduł

W dniu 23 lipca 2020 roku została podpisana umowa na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów” – Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ulicy Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów” z wykonawcą robót konsorcjum firm:  Przedsiębiorstwem Budowlanym „MODUŁ” Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, Milošem Vučković prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MV Projekt  Miloš Vučković – partner konsorcjum oraz Bartłomiejem Guzik prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bartłomiej Guzik „GUZKOP” – partner konsorcjum. Całe konsorcjum ma swoją siedzibę w msc. Stróżówka.

Planowane przedsięwzięcie w ramach części 1 pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ulicy Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów” obejmuje swoim zakresem:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,5 km,

– budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,5 km

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1 km

– dostawę i montaż 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków

Termin realizacji umowy do 31.12.2021 roku.

Tego samego dnia została podpisana umowa na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla powyższego zdania z p. Henrykiem Lasek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Lasek „INSTALEX” Zakład Robót wod-kan, co i gaz z siedzibą w msc. Grzęska.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy