Podpisanie umów na realizację 3 kontraktów w Ciężkowicach.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice zostały zawarte trzy umowy na realizacje kontraktów w ramach  projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciężkowice”.. Łączna kwota podpisanych umów wynosi 7,1 mln zł. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2,9 mln zł.

Kontrakt I obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej (tłocznej i grawitacyjnej) o długości ok. 4,8 km, modernizację przepompowni ścieków – 2 kpl. dostawę i montaż 5 kpl. przepompowni ścieków, wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości ok. 3,8 km oraz montaż bezdotykowego urządzenia do wydawania wody tzw. wodomatu w ilości 2 kpl.

Kontrakt II obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o łącznej długości ok. 1,7 km oraz wykonanie przykrycia rowu przydrożnego.

Kontrakt III obejmuje prace prowadzone na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach tj. zabudowę ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację obiektów budowalnych na oczyszczalni ścieków.

Wszystkie kontrakty realizowane są w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca robót zrealizuje całości inwestycji do końca II kwartału 2021 r.