Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. “Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi”

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. “Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi”
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Postępowanie znak ZP.PROW-3/2018

 

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  04.01.2018  POBIERZ
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  04.01.2018  POBIERZ
 Załączniki do SIWZ (wersja WORD)  04.01.2018  POBIERZ
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  04.01.2018  POBIERZ
 Opis przedmiotu zamówienia  04.01.2018  POBIERZ
 Załącznik nr1 do OPZ  04.01.2018  POBIERZ
 Załącznik nr2 do OPZ  04.01.2018  POBIERZ
 Załącznik nr3 do OPZ  04.01.2018 POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  12.01.2018 POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  26.01.2018 POBIERZ
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.02.2018  POBIERZ