Ogłoszenie – wytyczne Inspektora Sanitarnego

Ochrona rękawiczki maska

Mając na uwadze WYTYCZNE Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. zwraca się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronowirusa, a jednocześnie ograniczenie ryzyka dla pracowników spółki. W tym trudnym okresie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość świadczonych usług, dbajmy więc wspólnie o nasze bezpieczeństwo. 

Wytyczne dla osób zdrowych stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

 • odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
 • maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby objęte kwarantanną powinny swoje środki zapobiegawcze zbierać do osobnych worków, które dopiero po zawiązaniu należy wyrzucić do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby przebywające w izolacji – czyli chore lub te, co do których istnieje podejrzenie choroby zakaźnej:

 • powinny gromadzić swoje odpady w worku w miarę możliwości spryskanym preparatem wirusobójczym,
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać,
 • po zapełnieniu worka, człowiek przebywający w izolacji zawiązuje go i wystawia z pomieszczenia, w którym przebywa,
 • zalecane jest odczekanie 72 godziny od zamknięcia worka,
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) worek do drugiego, zawiązuje go i zabezpiecza przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka, następnie przenosi go (w rękawiczkach) do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieszcza w oznakowanym pojemniku,
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem i przenoszeniem odpadów z miejsca izolacji, należy umyć i/lub zdezynfekować ręce,
 • odpady, których nie można łączyć z innymi (np. zużyty sprzęt elektryczny, baterie, świetlówki) powinny być pozostawione w domu w osobnych workach na czas izolacji i przekazane do systemu gminnego, do specjalnie oznaczonych pojemników, po opuszczeniu miejsca izolacji.

Osoby mające bezpośredni kontakt z odpadami z izolacji powinny:

 • stosować środki ochrony indywidualnej: gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież roboczą i ochronną,
 • ściśle przestrzegać podwyższonych norm higieny, w tym regularnie dezynfekować używane urządzenia i kabiny samochodowe,
 • pracodawcy zobowiązani są do wyposażenia takich pracowników w dozowniki z płynem wirusobójczym do rąk.