Ogłoszenie o naborze kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej

ogłoszenie nieaktualne

Ogłoszenie o naborze kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o.  z/s w Tuchowie z dnia 14 lutego 2022 r.

Firma i siedziba spółki: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp.  z o.o. z siedzibą w Tuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 69c, NIP: 9930406600, REGON: 852747825, Kapitał zakładowy: 73 020 000,00 PLN,  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000218925.

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywanych do powołania: 1.

Podstawowa działalność Spółki: gospodarka wodno – ściekowa, odbiór odpadów komunalnych.

Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2021.679 t.j. z dnia 2021.04.13) w zw. z art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159 i 255) spełnia następujące wymagania podstawie:

posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,

b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,

c) ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),

d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),

i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 425 i 1535),

j) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,

k) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;

Ponadto kandydat:

1) Nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

2) Nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;

3) Spełnia inne niż określone wyżej wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

4) Korzysta z pełni praw publicznych,

5) Posiada pełna zdolność do czynności prawnych,

6) Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji,

7) Jest niekarany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne,

Dodatkowo osoba kandydat nie może spełniać żadnego z poniższych warunków:

1) Kandydat nie może pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2) Kandydat nie może wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz być uprawnionym do zaciągania zobowiązań w jej imieniu;

3) Kandydat nie może być zatrudnionym  przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Dodatkowe kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze kandydata:

– doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek,

– doświadczenie w sektorze, w którym Spółka prowadzi działalność operacyjną.

– znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa oraz zagadnień związanych z zarządzaniem.

Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. obowiązani są do złożenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633).

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu proszone są o składanie ofert zawierających:

1) Kwestionariusz osobowy zawierający CV, adres do korespondencji, nr tel. komórkowego, adres poczty e-mail oraz oświadczenie wg. załączonego wzoru.

2) kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek,

3) kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty osobowe należy składać osobiście w sekretariacie spółki lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@dorzeczebialej.pl

do dnia 21 lutego 2022 r. do godziny 15.00

Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło przed jego upływem na wskazany powyżej adres.   Dokumenty, które wpłyną do Spółki po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Bez rozpoznania pozostawia się:

a) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,
b) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość złożenia odwołania. Kandydatom, którzy złożyli ofertę nie zwraca się dokumentów. Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty będą podlegać zniszczeniu.

Kandydaci spełniający kryteria zostaną zaproszeni na posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników które będzie miało miejsce w dniu 23 lutego 2022 r. o godzinie 9:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia postepowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na członka RN (POBIERZ)
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydat Rada nadzorcza (POBIERZ)