Ogłoszenie dot. cen taryfowych

ogłoszenie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180), Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o. o. w Tuchowie informuje, że obowiązująca Taryfa w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r. ulega na mocy ustawy przedłużeniu o 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 12 grudnia 2017 roku, a ceny taryfowe za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pozostają na niezmienionym poziomie do dnia 10 czerwca 2018 roku.

Ceny usług dostawy wody i odprowadzania ścieków do dnia 10 czerwca mogą ulec zmianie wyłącznie w sytuacji zmiany poziomu dopłat gminy dla mieszkańców do tych usług.