Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie (transport i zastosowanie) osadów ściekowych, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Tuchów przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, oraz oczyszczalni ścieków położonej w Ciężkowicach przy ul. Równej w sposób określony w ofercie wykonawcy, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zagospodarowanie osadów ściekowych. Zamawiający zapewnia załadunek osadów przy użyciu koparko-ładowarki JCB 3 CX.

Numer referencyjny: ZP-2/18

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  01.02.2018  POBIERZ
 TOM I – SIWZ  01.02.2018  POBIERZ
 TOM I – Załącznik do SIWZ – wersja Word  01.02.2018  POBIERZ
 TOM II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publiczeno  01.02.2018  POBIERZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  09.02.2018  POBIERZ
 Modyfikacja SIWZ  09.02.2018  POBIERZ
 Poprawka oczywistej omyłki pisarskiej w modyfikacji treści SIWZ  12.02.2018  POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  19.02.2018  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  26.02.2018  POBIERZ
 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  14.03.2018  POBIERZ
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  22.03.2018  POBIERZ