Strategia

Głównym celem strategii jest podnoszenie poziomu życia i jego jakości dla mieszkańców Polski. Wizja Polski zapisana w Strategia Rozwoju Kraju (SRK), przedstawia nasze państwo w 2015 roku jako kraj o wysokim poziomie życia mieszkańców, a także silnej konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy. Wizja rozwoju kraju zakłada takie działania w infrastrukturze, aby w ich wyniku mieszkańcy mogli mieć możliwość korzystania z efektywnej,  funkcjonalnej i właściwie rozwiniętej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej.

W strategii tej założono, że właśnie inwestycje związane z oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody pitnej na wysokim poziomie, budowaniem i modernizowaniem oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej, a także działania zmierzające do ograniczania wprowadzania do wód i do gleby szkodliwych substancji, będą podlegać dofinansowaniu. Przykład projektu realizowanego przez Spółkę Komunalną ,,Dorzecze Białej’’ potwierdza zgodność założeń rzeczonego planu ze stanem faktycznym.