Nasze zakłady

Oczyszczalnia Ścieków w Tuchowie

Przebudowana oczyszczalni ścieków w Tuchowie posiada przepustowość do 3880 m3/d.

od_tuchow3

OŚ Tuchów


 Opis techniczno-technologiczny:

ostuchow_zbiornik

Część mechaniczna

Część mechaniczna oczyszczalni w Tuchowie po rozbudowie i modernizacji zakończonej w grudniu 2013 roku składa się z następujących obiektów:

 • pompownia główna z kratą koszową
 • zbiornik retencyjny,
 • komora rozdziału przed sitopiaskownikami,
 • sitopiaskowniki,
 • komora rozdziału na ciągi biologicznego oczyszczania,
 • punkt zlewny ze zbiornikiem ścieków dowożonych.

W skład części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tuchowie wchodzą następujące obiekty:

os_tuchow4

Część biologiczna

 • reaktory biologiczne z podziałem na 4 komory: predenitryfikacji, denitryfikacji , defosfatacji i nitryfikacji,
 • komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi,
 • osadniki wtórne,
 • pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego,
 • pompownia frakcji pływających,
 • satacja dmuchaw,
 • komora pomiaru ścieków oczyszczonych
 • pompownia wody technologicznej,

Powstały w procesie oczyszczania biologicznego osad nadmierny, jest stabilizowany tlenowo i przekazywany na prasę taśmową. Po odwodnieniu na prasie osad kierowany jest poprzez przenośnik ślimakowy do suszarni niskotemperaturowej.

Suszarnia wyposażona jest w urządzenia do przewracania i pryzmowania osadu suszonego. W procesie niskotemperaturowego suszenia osadu przy wykorzystaniu energii słonecznej uwodnienie odpadu zostanie obniżone do poziomu 40%.

Obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków usytuowane zostały powyżej poziomu wielkiej powodzi z roku 2010, co odpowiada wodzie tysiącletniej w korycie rzeki Biała. Dzięki tym założeniom ryzyko poważnej awarii oczyszczalni na skutek zalania zostało znacznie zminimalizowane w stosunku do stanu poprzedniego. Obecnie przerwanie wału przeciwpowodziowego lub przelanie wody przez wał nie grozi zalaniem urządzeń biorących udział w procesie oczyszczania.


Oczyszczalnia Ścieków w Ciężkowicach

Przebudowana oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach posiada przepustowość do 660 m3/d.

os-ciezkowice

OŚ Ciężkowice


Oczyszczalnia Ścieków w Bogoniowicach

Przebudowana oczyszczalni ścieków w Bogoniowicach posiada przepustowość do 120 m3/d.

os-bogoniowice700-500

OŚ Bogoniowice


Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowej

Przebudowana Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej posiada przepustowość do 5760m3/d.

SUW Lubaszowa

SUW Lubaszowa

Ozonowanie, filtracja i dezynfekcja dwutlenkiem chloru.

Stacja uzdatniania wody w Lubaszowej dostarcza wodę pitną mieszkańcom gmin Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice. W ramach realizacji zmodernizowaliśmy SUW w Lubaszowej, wyposażając ją w najnowsze osiągnięcia techniki w zakresie filtracji i dezynfekcji wody.

System ozonowania

ozonowanie

System ozonowania

W celu redukcji w wodzie uzdatnianej wszelkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych zastosowany została proces ozonowania pośredniego z komputerowym monitoringiem on- line.

System ozonowania zapewnia wymaganą dawkę ozonu do utlenienia zawartych w wodzie zanieczyszczeń .

Proces ozonowania odbywa się w dwóch niezależnych liniach technologicznych.

W ramach modernizacji stacji zastosowano system wytwarzania ozonu z tlenu produkowanego na miejscu z powietrza oraz układ wprowadzania i mieszania ozonu z wodą.

Filtry węglowe

filtry_weglowe

Filtry węglowe

Woda z kolumn kontaktowych po ozonowaniu jest kierowana rurociągami do czterech stalowych, zamkniętych, bezciśnieniowych filtrów węglowych. Dobrana wysokość warstwy filtracyjnej zapewnia 25 minutowy czas kontaktu. Jako materiał filtracyjny zastosowaliśmy granulowany węgiel aktywny.

Dzięki zastosowanym na stacji filtrom węglowym po procesach ozonowania usuwane są z wody związki organiczne oraz następuje poprawa właściwości organoleptycznych takich jak smak, zapach, barwa czy przeźroczystość.

Dezynfekcja końcowa dwutlenkiem chloru i lampami UV

Dezynfekcja lampami UV

Woda uzdatniona z filtrów węglowych kierowana grawitacyjnie do istniejących zbiorników magazynowych jest poddawana procesowi dezynfekcji UV.

dezynfekcja_lampa

Dezynfekcja

Dezynfekcja końcowa dwutlenkiem chloru

Woda uzdatniona kierowana do zbiorników magazynowych i do sieci wodociągowej poddawana jest procesowi dezynfekcji przy użyciu dwutlenku chloru.

Dwutlenkiem chloru nie pozostawiająca nieprzyjemnego zapachu w wodzie. Wykazuje dużo lepsze właściwości utleniające niż chlor i niszczy także te substancje organiczne, wirusy i przetrwalniki bakterii, które nie są niszczone przez chlor.


Stacja Uzdatniania Wody w Ciężkowicach

Przebudowana Stacji Uzdatniania Wody w Ciężkowicach posiada przepustowość do 380 m3/d.

suw_ciezkowice

SUW Ciężkowice