Dane spółki

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Spółka z o.o.
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C

Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS: 0000218925 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi: 94 496 000,00 PLN
Numer rachunku bankowego: 66 8627 0001 2023 9001 2859 0002 w Banku BS Biecz

NIP: 9930406600
REGON: 852747825
BDO: 000009617


Zestawienie kapitału Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Gmina Kwota udziałów Liczba głosów
Tuchów 42.219.000,00 zł 42 219
Ciężkowice 17.858.000,00zł 17 858
Ryglice 24.809.000,00 zł 24 809
Rzepiennik Strzyżewski 9.610.000,00 zł 9 610
RAZEM 94 496 000,00 zł 94 496