Dane spółki

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Spółka z o.o.
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C

Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS: 0000218925 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi: 84 787 000 PLN
Numer rachunku bankowego: 66 8627 0001 2023 9001 2859 0002 w Banku BS Biecz

NIP: 9930406600
REGON: 852747825
BDO: 000009617


Zestawienie kapitału Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Gmina Kwota udziałów Liczba głosów
Tuchów 35 505 000,00 zł 35 505
Ciężkowice 17 621 000,00 zł 17 621
Ryglice 22 051 000,00 zł 22 051
Rzepiennik Strzyżewski 9 610 000,00 zł 9 610
RAZEM 84 787 000,00 zł 84 787