Dane spółki

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Spółka z o.o.
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C

Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS: 0000218925 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi: 59 295 000 PLN
Numer rachunku bankowego: 66 8627 0001 2023 9001 2859 0002 w Banku BS Biecz

NIP: 993-04-06-600
REGON: 852747825

Zestawienie kapitału Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Gmina Kwota udziałów Liczba głosów
Tuchów 29 987 000,00 29 987
Ciężkowice 11 416 000,00 11 416
Ryglice 12 027 000,00 12 027
Rzepiennik Strzyżewski 5 865 000,00 5 865
RAZEM 59 295 000,00 59 295