Czym się zajmujemy

Przedmiot działalności Spółki:

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody /PKD 36.00.Z/,
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków /PKD 37.00.Z/,
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne /PKD 38.11 .Z/,
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych /PKD 38.12.Z/,
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne /PKD 38.21.Z/,
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych /PKD 38.22.Z/,
 • Demontaż wyrobów zużytych /PKD 38.31 .Z/,
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych /PKD 38.32.Z/,
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami/PKD39.00.Z/,
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków /PKD 41.10.Z/,
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych /PKD 42.21.Z/,
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej /PKD 42.91 .Z/,
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD 42.99.Z/,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych /PKD 43.22.Z/,
 • Transport drogowy towarów /PKD 49.41 .Z/,
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /PKD 68.20.Z/,
 • Pozostałe badania i analizy techniczne /PKD 71.20.B/,
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek /PKD 77.11 .Z/,
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykl ¡/PKD 77.12.Z/,
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych /PKD 77.32.Z/,
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni /PKD 81.30.Z/,
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana /PKD 96.09.Z/.