Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski.

Znak postępowania – ZP-6/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: d636c44e-642e-4fbb-976b-a189028cf9a4

KOMUNIKAT o transmisji online z otwarcia ofert

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert odbędzie w dacie i godzinie wskazanej w SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 08.05.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 08.05.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 08.05.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 08.05.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 08.05.2020 POBIERZ
Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 08.05.2020 POBIERZ
Część III – Załącznik nr1 do OPZ 08.05.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 18.05.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.05.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.06.2020 POBIERZ