Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej w msc. Tuchów, gm. Tuchów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej w msc. Tuchów, gm. Tuchów.

Znak postępowania – ZP-2/20

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w postaci tradycyjnej tj. w formie papierowej jak i w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: acad11c8-3c58-4cd0-b90d-2c5a112de7b1

KOMUNIKAT o transmisji online z otwarcia ofert

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej w msc. Tuchów, gm. Tuchów odbędzie się poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert odbędzie w dacie i godzinie wskazanej w SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 14.04.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 14.04.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ wersja edytowalna 14.04.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 14.04.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 14.04.2020 POBIERZ
Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 14.04.2020 POBIERZ
Część III – Załącznik nr1 do OPZ 14.04.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 27.04.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.05.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.05.2020 POBIERZ