Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski.

Znak postępowania – ZP-17/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: c8485024-a9f0-44d0-ba3d-0eb5003f23f4

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 25.09.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 25.09.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 25.09.2020 POBIERZ
Część I – Klucz publiczny 25.09.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 25.09.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 25.09.2020 POBIERZ
Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 25.09.2020 POBIERZ
Część III – Załącznik nr1 do OPZ 25.09.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 06.10.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.10.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.10.2020 POBIERZ