Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów.

Znak postępowania – ZP-10/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 424d2f05-085e-4f6c-ae6a-f164cc461676

KOMUNIKAT o transmisji online z otwarcia ofert

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów odbędzie się poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert odbędzie w dacie i godzinie wskazanej w SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 26.05.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 26.05.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 26.05.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 26.05.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 26.05.2020 POBIERZ
Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 26.05.2020 POBIERZ
Część III – Załącznik nr1 do OPZ 26.05.2020 POBIERZ
Informacje z otwarcia ofert 04.06.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.07.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24.07.2020 POBIERZ