Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciężkowice”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciężkowice.

Znak postępowania – ZP-13/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: f3c3b7f0-bd4a-4a9d-aed6-89b08c208d4f

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 23.06.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 23.06.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 23.06.2020 POBIERZ
Część I – Klucz publiczny 23.06.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 23.06.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 23.06.2020 POBIERZ
Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 23.06.2020 POBIERZ
Część III – Załącznik nr1 do OPZ 23.06.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 02.07.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.07.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.08.2020 POBIERZ