Kontrole nielegalnych poborów wody z hydrantów

Hydrant

Kontrole nielegalnych poborów wody z hydrantów

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. odnotowuje znaczny wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Uszkodzone hydranty doprowadzają do ciągłych wycieków wody, a koszt ich wymiany jest duży.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło akcję kontroli sieci wodociągowej w celu wykrycia sprawców kradzieży wody.

Kradzież wody z hydrantu wpływa na obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a w skrajnych przypadkach może powodować brak wody w danej miejscowości.

APEL !!!

Aby skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami. Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z hydrantu, przecieki lub oznaki wandalizmu. Prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer telefonu 14 621 05 62 lub drogą mailową na adres biuro@dorzeczebialej.pl . Eliminując proceder kradzieży z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

NIELEGALNY POBÓR Z HYDRANTU JEST KRADZIEŻĄ WODY !

KRADZIEŻ WODY Z HYDRANTU WPŁYWA NA OBNIŻENIE CIŚNIENIA WODY
W SIECI WODOCIĄGOWEJ I OKRESOWE JEJ BRAKI W CAŁEJ MIEJSCOWOŚCI !

WYKORZYSTANIE HYDRANTÓW PRZEZ OSOBY TRZECIE
MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO.

Informujemy, iż zgodnie z prawem (ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U.2020.0.2028) za nielegalny pobór wody, kara grzywny wynosi  do 5.000 zł  (rozdział 6. Przepisy karne i kary pieniężne, art. 28. ust. 1).