Komunikat Prezesa – “W związku ze złożoną przeze mnie rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu Spółki..”

komunikat info

Tuchów 30 grudzień 2019 r.

Szanowni Państwo

W związku ze złożoną przeze mnie rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  pragnę podziękować wszystkim z którymi współpracowałem od czasu objęcia stanowiska. Ponad 10 lat pracy na rzecz rozwoju Gmin Tuchów, Ryglice, Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski udziałowców Spółki zaowocowało m.in. wykonaniem około 500 kilometrów nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Trzema nowoczesnymi oczyszczalniami ścieków, dwoma ujęciami wody w których uzdatniana jest woda przy użyciu nowoczesnej technologii ozonowania. Ten czas to wykonanie ponad 150 nowych przepompowni ścieków, kilkunastu hydroforni wody i zbiorników buforowych wody uzdatnionej. Dzięki tym inwestycjom kilkanaście tysięcy kolejnych mieszkańców może korzystać  z wody której szczególnie w ostatnich latach zaczyna brakować w studniach przy nieruchomościach. Mieszkańcy  mogą odprowadzać ścieki, które są oczyszczane tak, aby nie zanieczyszczały terenów i gruntów wokół budynków. W ciągu tych 10- ciu lat zrealizowano inwestycje za prawie 200 milionów złotych przy udziale własnym gmin na poziomie około 20 milionów. Zrealizowane inwestycje to skok cywilizacyjny dla obszaru na którym działa Spółka „Dorzecze Białej”. Ta epokowa zmiana w gospodarce wodno-ściekowej przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców gmin udziałowców Spółki jak np. czystsze środowisko, wzrost wartości działek, budowę nowych obiektów w tym wielko powierzchniowych hotelowo-gastronomicznych. Wszystko to zostało zrealizowane przy zachowaniu cen za wodę i ścieki poniżej zakładanych przed rozpoczęciem inwestycji, chociaż oponenci tej dziejowej zmiany rozpowszechnili na ten temat wiele kłamstw i oszczerstw. Przez cały okres piastowania funkcji Prezesa starałem się równoważyć interesy i wpływy poszczególnych udziałowców. Stąd cały czas poszukiwałem źródeł finansowania inwestycji tak, aby były one realizowane w każdej z gmin. Pragnę zapewnić okazując pełną transparentność w działalności Spółki, iż pozostawiam przedsiębiorstwo w dobrej kondycji. Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją na dzień 27 grudnia 2019 r. na kontach przedsiębiorstwa zdeponowane są kwoty w wartości ponad 6,5 miliona złotych. Chociaż Spółka posiada również zobowiązania kredytowe do spłaty do roku 2026 to stan finansów jest stabilny i pozwala na bezpieczne prowadzenie podstawowej działalności operacyjnej. Ciągle realizowane są także nowe inwestycje, które są prowadzone według ustalonych harmonogramów. Płatności z instytucji zarządzających są rozliczane na bieżąco i Spółka otrzymuje refundacje poczynionych wydatków. Obecnie wdrożone są do realizacji projekty o wartości prawie 30 milionów złotych. Ponadto Spółka uzyskała nową atrakcyjną formę finansowania kolejnych inwestycji do roku 2023. Wartość tych nowych inwestycji to ponad 37 milionów złotych. Dzięki temu Spółka jest postrzegana wśród partnerów z administracji rządowej i samorządowej jako lider w pozyskiwaniu środków i ich inwestowaniu. W przestrzeni publicznej została dostrzeżona i wskazana jako przykład zarządzania mieniem komunalnych uzyskując szereg nagród i wyróżnień min. „laureat nagrody Magellan  2013, Lider Małopolski za najlepsze przedsięwzięcie roku 2013, nagroda Ekolidera roku 2014 oraz Ekolidera 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 Dlatego też, za te wszystkie lata wspólnej pracy dla dobra mieszkańców chciałem gorąco podziękować włodarzom gmin udziałowców, którzy pełnili swoje funkcje w okresie ostatnich 10 lat, członkom rady nadzorczej Spółki, radnym wszystkich kadencji, pracownikom urzędów  firmom i osobom z którymi miałem przyjemność współpracować, a bez których sukces ten nie byłby możliwy. Dziękuję mieszkańcom gmin w których realizowane były inwestycje bez ich współdziałania i wyrozumiałości nie udałoby się tak wiele stworzyć. Przede wszystkim jednak dziękuję pracownikom Spółki „Dorzecze Białej” moim najbliższym współpracownikom bo to Oni stanowili filar i bezpieczeństwo pozwalając spokojnie wybiegać z planami działania na przyszłość. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zrealizować to co dla niektórych wydawało się być nierealne.

Przyszłemu Prezesowi swojemu następcy życzę powodzenia w dalszym zarządzaniu spółką, podobnych sukcesów w jej rozwoju oraz realizacji planów, które sprawią że mieszkańcom Gmin udziałowców Spółki będzie żyło się jeszcze lepiej.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Sławomir Jędrusiak