Informacja wyjaśniająca sposób naliczania opłat na przełomie roku

INFORMACJA

Informacja

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie wyjaśnia sposób naliczanie opłat za wodę i ścieki za okres dotyczący przełomu roku 2019/2020.

Informujemy, że w wystawionych fakturach za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na przełomie roku 2019/2020 zostało uwzględnione zróżnicowanie zastosowanych stawek na okres do 31.12.2019 r. i stawek zmienionych od 01.01.2020 r. Na wystawionych fakturach wyliczono w poz. „ rozliczenie dodatkowe” szacunkową ilość zużytej wody i/lub odprowadzonych ścieków na podstawie średnich zużyć z wcześniejszych okresów rozliczeniowych indywidualny dla każdego klienta. Obciążenie w tej pozycji zostało dokonane z zastosowaniem cen obowiązujących do 31.12.2019 r., jest to dokument w postaci faktury VAT, która jest generowana i doliczana do faktury bieżącej (nie dostarczana w dniu 31.12.2019 do wszystkich klientów – co byłoby technicznie niemożliwe). Naliczanie należności za okres od 01.01.2020 do dnia faktycznego odczytu jest dokonywane wg. stawek opłat obowiązujących od dnia 01.01.2020 r. Zasady rozliczania okresów dotyczących końca roku kalendarzowego lub okresów w których następuje zmiana cen stosowane są w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.  w niezmieniony sposób od wielu lat. W sytuacjach kiedy naliczenie ujęte na fakturze nie jest dla klienta jasne lub czytelne pracownicy Spółki wyjaśniają każdy przypadek indywidualnie.

Poniżej przedstawiamy przykładowy fragment wystawionej faktury i rozliczenia dodatkowego obrazującej sytuację o której mowa powyżej.

Wprowadzone zmiany cen i ich publikacja realizowane są bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z sugestią mieszkańców aktualizacja cen będzie następowała w cenach netto i brutto na stronie www.

pierwsza faktura mieszkańca w 2020

faktura wystawiana na koniec roku