Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Spacerowej w msc. Ciężkowice

WFOŚ i NFOŚ Zadanie 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej w Ciężkowicach.
Koszt kwalifikowany zadania: 680 000 zł
Kwota pożyczki: 552 846 zł


Zakres robót w zakresie kosztów kwalifikowalnych:
- budowa sieci kanalizacyjnej o długości szacunkowej ok. 600 mb
- dostawa, montaż i rozruch przepompowni ścieków 1 kpl.

Zakres robót w zakresie kosztów niekwalifikowalnych:
- budowa sieci kanalizacyjnej o długości szacunkowej ok. 900 mb
- budowa sieci wodociągowej o długości szacunkowej ok. 1 600 mb
- dostawa, montaż i rozruch sieciowej przepompowni ścieków 1 kpl.
- dostawa, montaż i rozruch przydomowej przepompowni ścieków 3 kpl.

www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.pl


Pompownia

Ciezkowice-Spacerowa1

wrzesień 2020

Końcowy etap prac budowlanych