Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

WFOS + NFOS

O programie

Celem programu jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Program realizowany będzie w latach 2019–2023, przy czym podpisywanie umów udostępnienia środków podejmowane będą do 31.12.2022 r., a środki wydatkowane przez beneficjenta będą do 31.12.2023 r.

Wsparciem finansowym objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub  zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej. Nie będą finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.

W ramach kosztów kwalifikowanych finansowane będą:

  • kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne;
  • budowa, rozbudowa lub modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków komunalnych;
  • budowa i/lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem obszarów aglomeracji wymienionych w KPOŚK, pod warunkiem wykazania, że odprowadzane ścieki będą oczyszczane zgodnie z prawem;
  • podłączenia budynków do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
  • budowa, rozbudowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody, ujęć wody służących zaopatrzeniu w wodę obszarów poza terenami aglomeracji ujętymi w KPOŚK;
  • budowa i/lub modernizacja sieci wodociągowej z wyłączeniem obszarów aglomeracji wymienionych w KPOŚK;
  • podłączenia budynków do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci wodociągowej.

www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.pl