Projekt

RPO logo

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem operacji jest  budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny.

Całkowita wartość Projektu wynosi : 13 753 060,50 zł. Dofinansowanie wynosi: 6 394 847,44 zł.

Przedmiotem projektu będzie budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski. W zakresie projektu zostanie wykonane 28,3 km sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej, 15 kompletnych pompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi oraz 18,8 km sieci wodociągowej jak i również 3,2 km przyłączy wodociągowych.

Umożliwi to przyłączenie do kanalizacji sanitarnej 748 osób (187 przyłączy kanalizacyjnych), a do sieci wodociągowej 740 osób (185 przyłączy wodociągowych).