Informacje o programie

RPO logo

5 Oś Priorytetowa OCHRONA ŚRODOWISKA

Cele szczegółowe osi priorytetowej

Celem głównym osi priorytetowej jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby.

Podejmowane w osi priorytetowej interwencje będą realizowały cele dotyczące adaptacji sektorów wrażliwych na zmiany klimatu. W regionie będą one skoncentrowane przede wszystkim na zmniejszeniu ryzyka występowania powodzi i suszy, z jednoczesnym zwiększaniem ilości retencjonowanych zasobów wody. Równocześnie będą podejmowane inwestycje mające na celu zabezpieczenie mieszkańców przed zagrożeniem ruchami masowymi. Wsparcie ukierunkowane zostanie także na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych przede wszystkim w oparciu o działania w ramach gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

Nazwa Funduszu: EFRR

Kwota w EUR ogółem: 138 000 000

Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Małopolskiego

Działanie 5.3 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH

W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych i podziemnych. Ze względu na wciąż duży ładunek zanieczyszczeń, którego źródłem jest gospodarka komunalna wsparcie będzie kierowane na kompleksową rozbudowę sieci kanalizacyjnych i oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach od 2 000 – 10 000 RLM. Podstawą do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Master Plan dla dyrektywy ściekowej. Priorytet zostanie nadany inwestycjom przyczyniającym się bezpośrednio do zapewnienia z godności z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dopełnieniem tych działań będzie także wsparcie gospodarki osadami ściekowymi w większości oczyszczalni, w celu innego ich zagospodarowania niż składowanie. Zasoby wodne Małopolski zaspokajają z nadwyżką potrzeby, jednak konieczne jest wyrównanie poziomu zaopatrzenia w wodę na całym obszarze województwa. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna będzie realizacja projektów z zakresu poprawy jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę (w tym systemy zarządzania dystrybucją oraz likwidowanie strat wody).

Do pobrania: