Projekt

RPO Małopolska - baner

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem operacji jest  budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Lubcza i Wola Lubecka, gm. Ryglice. Projekt realizowany jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Całkowita wartość Projektu wynosi : 18 826 959,45  zł. Dofinansowanie wynosi: 11 764 991,18 zł.

Przedmiotem projektu będzie wykonanie 15,5 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 40 kompletnych pompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi oraz 19 km sieci wodociągowej w ramach kosztów kwalifikowanych oraz 350 m sieci wodociągowej, 3 km przyłączy kanalizacyjnych oraz 2,5 km przyłączy wodociągowych w ramach kosztów niekwalifikowanych. W celu prawidłowego funkcjonowania sieci oraz zabezpieczenia przed ewentualnym wystąpieniem skażenia sieci wodociągowej zostanie dostarczony i zamontowany system płukania i dezynfekcji ozonem oraz urządzenie do monitoringu bakterii. Ścieki zebrane nowo wybudowaną siecią kanalizacyjną będą przekierowane do oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Woda do sieci będzie dostarczana z ujęcia wody w Lubaszowej.