Projekt

RPO Małopolska - baner

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem operacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie gminy Ciężkowice. Projekt realizowany jest w systemie ‘zaprojektuj i wybuduj’.

Całkowita wartość Projektu wynosi : 6 727 411,20 zł. Dofinansowanie wynosi: 2 902 282,50 zł.

Przedmiotem projektu będzie 12 zadań inwestycyjnych obejmujących budowę sieci wodociągowej o długości ok. 1,4 km oraz kanalizacyjnej – o długości ok. 1 km, modernizację pompowni ścieków, modernizację sieci kanalizacyjnej, rozdział rurociągów, zabudowę punktów poboru wody, zabudowę na istniejącym rurociągu przepływomierza wraz z instalacją systemu monitoringu przepływu. Projekt obejmuje również prace modernizacyjne obiektów budowlanych na oczyszczalni ścieków, wykonanie ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach.

Realizacja inwestycji umożliwi przyłączenie do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej 24 osoby a do sieci wodociągowej 60 osób.