Aktualności

PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej
w miejscowości Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, polepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: budowa 0,56 km sieci wodociągowej oraz 5,84 km sieci kanalizacyjnej.