Informacje o programie

PROW LOGO

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: budowa 7,29 km sieci wodociągowej oraz 8,94 km sieci kanalizacyjnej.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Program jest elementem systemu polityki rozwoju kraju. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Cele Programu realizowane są przez różnorodne działania skierowane do szerokiego grona beneficjentów. Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 w Polsce jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast instytucjami wdrażającymi są:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (działania głównie skierowane do rolników, przedsiębiorców, mieszkańców wsi),
  • Urzędy Marszałkowskie (działania głównie skierowane do samorządu),
  • Agencja Rynku Rolnego (działania wspierające systemy jakości żywności).

W bieżącym okresie programowania bardzo ważnym ogniwem związanym z wdrażaniem PROW są lokalne grupy działania (tzw. LGD), które również mają zadanie przyjmowania wniosków na dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć zgodnych z lokalnymi strategiami rozwoju (tzw. LSR). Województwo Podlaskie, jako jedyne obok Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdecydowało się na przekazanie części kompetencji wdrożeniowych w ramach instrumentu RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (ang. Community-led local development – CLLD) na rzecz lokalnych grup działania. Dzięki temu mieszkańcy obszarów wiejskich mogą poszukiwać w LGD wsparcia nie tylko na zadania z zakresu PROW, lecz również znajdą wsparcie ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Należy pamiętać, że PROW działa na rzecz wszystkich Polaków pomagając m. in. chronić naszą przyrodę oraz podnosić dostępność i jakość żywności. Na realizację PROW 2014-2020 przeznaczono 13,51 mld Euro, z czego 8,6 mld Euro będą to środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast różnica pochodzić będzie z wkładu krajowego. Należy przypuszczać, że perspektywa PROW po roku 2020 może nie być aż tak zasobna w środki finansowe, więc wszystkim nam powinno zależeć, aby wykorzystać ją w najlepszy możliwy sposób.

Do pobrania: